برنز

خصوصيات

رنگ هاي گروه برنز و مسي رنگ هاي گرم هستند و مناسب فصل سرد زمستان مي باشند.اين گروه از رنگ هاي اسكاليم بسيار درخشان و زيبا مي باشد و به افراد با پوست روشن جلوه اي خاص مي بخشد.


پوشانندگی موهای سفيد

رنگ هاي 5.4-6.4-7.4 و 5.43 در صورت تركيب با اكسيدان 6% موي سفيد را مي پوشانند.


نوع پوست


پوست سفيد

فصل پيشنهادی

Bronze

Copper