هاي لايت

خصوصيات

اين گروه از رنگ ها بهترين انتخاب براي افراد با رنگ پوست روشن و در فصل تابستان مي باشد. بهترين نتيجه اين گروه رنگ ها روي پايه موهاي 9 به بالا نمايان مي شود و براي رنگساژهاي خاص مورد استفاده قرار مي گيرد.


پوشانندگی موهای سفيد

رنگ هاي روشن موي سفيد را پوشش نمي دهند.


نوع پوست


پوست روشن

فصل پيشنهادی

Special Meshes