سوپرلايت

خصوصيات

بهترين انتخاب به عنوان رنگساژ موهاي دكلره شده مي باشند. اين رنگ ها می توانند 3 تا 4 درجه، پايه رنگ مو را افزايش دهند. با اضافه کردن مقدار کمی از وارياسيون نقره اي به اين رنگ ها،رنگ هاي براق تري حاصل خواهد شد.


پوشانندگی موهای سفيد

رنگ هاي روشن سفيدي مو را پوشش نمي دهند.


نوع پوست


پوست سفيد

پوست روشن

فصل پيشنهادی

Lightener

Super Light