بادمجاني

خصوصيات

اين گروه از رنگ هاي اسكاليم داراي 5 پايه از تيره تا بلوند متوسط است.جز رنگ هاي سرد است و براي افراد با پوست گرم يا روشن بسيار مناسب است.


پوشانندگی موهای سفيد

همه رنگ هاي اين گروه در صورت تركيب با اكسيدان 6% موي سفيد را مي پوشانند.


نوع پوست


پوست سفيد

فصل پيشنهادی

Violet